هیات مدیره شرکت

اعضای هیات مدیره شرکت مطابق با آخرین آگهی ثبتی به شرح ذیل می باشد:

آقای غلامرضا کاربخش راوری – نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرمان
رئیس هیات مدیره
آقای سیدحسام الدین ناظمی دهخوارقانی – نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زرند
عضو موظف و نایب رئیس هیات مدیره

آقای مجید غلامی – نماینده شرکت
تعاونی سهام عدالت شهرستان کهنوج
عضو هیات مدیره