شرکت توسعه اعتدال بازار جنوبشرق کریمان

این شرکت در تاریخ 93/09/19 و تحت شماره 13486 در اداره ثبت کرمان به ثبت رسیده است.

کل سهام این شرکت متعلق به سرمایه گذاری استان کرمان می باشد.

ارتباط با شرکت توسعه اعتدال بازار جنوبشرق کریمان :

03432234860