لغو مجمع عمومی

«اطلاعیه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان» در خصوص لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده- نوبت دوم  تاریخ 23/12/99 شماره ثبت : 7611 شناسه ملی : 10630135824 به اطلاع کلیه سهامداران محترم این شرکت با نماد #وسکرمان می رساند  با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه سفیر کرمان تاریخ10/12/99 با موضوع دعوت به […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده به روش حضوری یا الکترونیکی(نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان ( سهامی عام )‌‌ به شماره ثبت 7611     نماد : #وسکرمان                                                                شناسه ملی :10630135824 الف-  زمان و محل برگزاری مجمع : بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند، با توجه به […]

آگهی های روزنامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده به روش الکترونیکی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان ( سهامی عام )‌‌ به شماره ثبت 7611     بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  رأس ساعت 13روز شنبه مورخ 24/08/99 بصورت الکترونیکی( مطابق با آئین نامه شماره 12020165 […]

آگهی های روزنامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق ا لعاده به روش الکترونیکی-هیبریدی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان ( سهامی عام )‌‌ به شماره ثبت 7611     بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 24/08/99 بصورت الکترونیکی در محل قانونی شرکت به آدرس […]