مدیر عامل

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان کرمان از اسفند ماه 1392 جناب آقای دکتر سیدحمیدرضا توحیدی می باشند.