شرکت توسعه نقش گوهر عدالت

این شرکت در تاریخ 88/09/16 و تحت شماره 10127 در اداره ثبت کرمان به ثبت رسیده است.

کل سهام این شرکت متعلق به سرمایه گذاری استان کرمان می باشد.

ارتباط با شرکت توسعه نقش گوهر عدالت :

03432234860