شرکت بتن سازه کرمان

این شرکت تحت شناسه ملی 10860400020 در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 93/10/01 توسط شرکت سرمایه گذاری استان کرمان خریداری گردیده است.

کل سهام این شرکت متعلق به سرمایه گذاری استان کرمان می باشد.

ارتباط با شرکت بتون سازه کرمان : 03433386153